Co je to Gestalt koučink ... What is Gestalt coaching

Co je (teda) koučink:
  • Metoda osobního rozvoje
  • Práce sám na sobě za podpory kouče
  • Podání vhodných nástrojů pro řešení pracovních i životních otázek 
  • Posiluje sebeuvědomění
GESTALT KOUČINK = tvořivý přístup k řešení otázek, partnerský vztah kouče a koučovaného, zaměřuje se na okamžik "teď a tady", pracuje s energií koučovaného a dané situace

KDO JE GESTALT KOUČ  = ten, kdo podporuje koučovaného, je mu partnerem a pracuje v dialogu s ním, je s ním plně v kontaktu
                                                = pracuje s energii koučovaného a jeho pocity 
                                                = pro intenzivnější uvědomění používá experimenty
                                                = plně respektuje koučovaného, jeho potřeby a přijímá ho takového, jaký je
                                                = pracuje s potenciálem koučovaného a společně dosahují stanovených cílů

Koučink NENÍ poradenství, NENÍ trénink, NENÍ psychoterapie!


What is Gestalt coaching?

What is then the coaching?:

   A method of personal development

   Working on him/herself while being supported by a coach

   Providing of suitable tools for solving work and life issues

   An awareness power

 

GESTALT COACHINGis a creative approach for solving your (internal), questions and issues, is a partnership between coach and coachee, it focuses on the moment “now and here”, it works with energy of coachee and situation which is between coach and xxx coachee

 

 WHO IS A GESTALT COACH  is somebody who

=  supports coachee, is a partner and work in  dialogue with coachee and is fully in contact with him or her                                     

 = works with coachee’s energy and his or her emotions                                     

 = makes use of experiments in order to increase coachee’s awareness                                            

= fully respects coachee, his or her needs and accept him or her as he or she is                                            

 = works with potential of coachee and together they achieve the aims


Coaching IS NOT consulting, training and psychotherapy!

 

Comments