Pár slov o mne ... Few words about myself

Klára Píchová Dudková (1979)

  • Absolventka University of  New York – mezinárodní vztahy – BSc., University of Louisville – HR education – MSc., Univerzita Jana Amose Komenského – řízení lidských zdrojů – Mgr.
  • 8 letá pracovní zkušenost v komerční sféře, převážně rychloobrátkový segment FMCG, lidské zdroje
  • sama jsem byla koučovanou, také mám za sebou vlastní zkušenost s několikaletou psychoterapii
  • v současné době certifikovaný Gestalt kouč a jsem 3. rokem účastníkem 4,5 letého psychoterapeutického výcviku zaměřeného na tělo (bodypsychoterapie) u asociace ČAPZT (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo)
  • zajímám se o rozvoj lidí a jejich potenciálu, komunikaci, výchovu dětí a také cestování a poznávání kultur
  • pořádám bioenergetická cvičení pro zájemce, kteří se chtějí více přiblížit sami sobě skrze své tělo

Reference:
            
"Klářin koučink mi výrazně pomohl překonat komplikace v pracovní oblasti. Metoda (tzv. gestalt koučink), kterou Klára používá, vás nutí zamyslet se nad otázkami vznesenými koučem a poté si sami naleznete odpověď. Myslím si, že v dnešní hektické době, kdy je na jedince vyvíjen mimořádný tlak, představuje koučink ono příslovečné “světlo na konci tunelu”. Pomáhá vyřešit problémy, které nestačí prodebatovat s nejlepší kamarádkou a raději je přenecháte odborníkovi. Kouč(ka) sám pak může doporučit terapii, pokud problém shledá závažným.

Mnĕ osobně koučink navrátil sebeúctu, které jsem na nové pracovní pozici pozbyla. Ze sezení s Klárou si krom toho odnáším mnohé – znám své klady, přednosti a umím pojmenovat, v čem tkví můj přínos. Cítím se sebevědomější, umím se za sebe postavit, pokud jsem insultována či v neprávu, a jsem na takovou situaci schopna vtipně a pohotově zareagovat. Nejdůležitější věc je však poznání, že někdy je lepší zůstat sama sebou, byť vám okolí vtlouká do hlavy pravý opak. A že emoce a přirozenost mohou být  na pracovním poli i kladně využity! "    KRISTINA

Publikované články:


Few words about myself…


Klára Píchová Dudková (1979)

klara 2012
• Graduated in University of New York – International Relations – BSc., University of Louisville – HR Education – MSc., University of Jan Amos Komenský – HR management – Mgr.

   8 yrs. work experience in commercial mainly in FMCG and in HR

   I was the coachee and I also had my own experience with several years of psychotherapy

   Currently I am Gestalt coach and I attend psychotherapeutic training focused on body (body psychotherapy) organised by ČAPZT (Czech Association of Bodypsychotherapy)

   I am CAKO member (Czech Association of Coaches)

   I am interested in people development and their potential, communication and education of children…and also travelling and meeting new people in their cultures

  • I do organize Bioenergetic exercises for those who want to meet their body and themselves altogether.


 Recommendation:

"Coaching with Klara helped me strongly to overcome some complications in my work life. The method which Klara uses (gestalt coaching) , drives you to think about the questions raised by a coach and after you are the one who is finding the answer.

I think that in today's hectic world, where an individual exerted extraordinary pressure, it is a coaching that represents the proverb "light at the end of the tunnel”. It helps solving the problems, which are not enough for discussion with your best friend and rather to let it to an expert.

Coach herself can advise you to address some matters preferably at the therapy if she finds a topic is not relevant for coaching.

Personally the coaching brought me back self-respect that I lost on my new work role. From the coaching session with Klára I have much more – I know my strong skills, I can now name what my benefits are. I feel more self-confidence when I am insulated or in injustice. I am capable of wittily and promptly respond. The most important thing is the finding that it is better to being herself, even though the people around you say the opposite about you. And that the emotions and nature can be positively use in the workplace.”   KRISTINA

ą
Klara Dudkova,
29. 9. 2015 14:26
Comments